Pouť do Mekky

„A vyzývej lidi ke konání pouti, …“ 22:27 Vznešený Korán

Poutníci obcházejí Kaabu

Pouť do Mekky představuje pro každého muslima jeden z pěti pilířů víry, jednu z pěti základních povinností tvořících základ jeho náboženské praxe – vyznání víry, modlitba, půst, almužna a … pouť.

Pouť do Mekky by měl alespoň jednou za život uskutečnit každý dospělý, duševně zdravý muslim, a to bez rozdílu pohlaví. Islám nevyžaduje, aby se poutníkem stal člověk, který nemá na pouť dostatek prostředků, nebo cítí, že by cestou riskoval život. V případě nemoci je možné poslat za sebe i náhradníka. Dostatečným zabezpečením rozumí islámská praxe prostředky na úhradu veškerých cestovních výdajů, zabezpečení osob na poutníku závislých a splacení všech jeho dluhů. Finanční pomoc poutníkům konajícím hadždž tvoří hlavní část náplně činnosti náboženských nadací a nejrůznějších dobročinných spolků v řadě zemí muslimského světa.

Kaligrafie

Každým rokem, mezi osmým až třináctým dnem posledního měsíce islámského lunárního kalendáře, se pozornost milionového davu věřících soustředí na prorokem Mohamedem stanovený duchovní střed islámu – svatyni Ka’bu. Podle muslimských autorů byla tato kultovní kamenná stavba krychlového tvaru postavena už před stvořením světa a to na nebesích. První pozemská Ka’ba, podle tradice vystavěná Adamem, byla zničena potopou. Bůh proto nařídil Abrahamovi, aby ji podle nebeského vzoru postavil znovu. Později se Ka’ba stala ústřední svatyní rodu Kurajšovců, takže se na její obnově podílel i samotný Mohamed. Pravdou je, že v průběhu islámských dějin stavba několikrát změnila svou podobu. V současné době se jedná o patnáct metrů vysoký, zděný kamenný kvádr o půdorysu asi desetkrát dvanáct metrů.

Náčrt poutních míst

Svatá pouť se skládá z řady předepsaných úkonů a její průběh má ustálenou formu. Tradiční rituály nepopírají svůj předislámský původ. Návštěvník Mekky se může rozhodnout pro vykonání celé pouti – Hadždž, nebo se lze spokojit s její hlavní částí, a vykonat pouze kratší „malou pouť“ zvanou Umra. První povinnost – uvedení se do stavu zasvěcení a rituální čistoty – je třeba splnit neprodleně po vstupu na území posvátného okrsku, který tvoří Mekka a její nejbližší okolí. Muslim se musí vyhýbat činnostem, které jsou v okrsku zakázány. Bez rozdílu pohlaví a bez ohledu na zámožnost či sociální původ, obléká poutník prosté bílé roucho, tvořené dvěma kusy nesešité látky. Vlastní umra zahrnuje sedminásobné obcházení Ka’by, případně dotýkání se jejích zdí, či líbání jejích kamenů. Ka’ba se obchází proti směru hodinových ručiček. Umra končí sedumkrát opakovaným masovým přesunem davu rychlou chůzí po planině mezi pahorky al-Marva a as-Safá. Vlastní hadždž začíná sedmého dne společnou motlitbou věřících a slavnostní řečí ve Velké mešitě. Osmého dne přichází poutník do údolí Miná, kde opět tráví čas zbožným rozjímáním. Následujícího dne pokračuje pouť rituálním stáním na planině Arafát na východ od Mekky a přenocováním poblíž svatyně Muzdalifa. Desátý den je v celém muslimském světě oslavován jako den oběti, Íd al-adhá, a je jedním z nejvýznamnějších svátků náboženského kalendáře. V údolí Miná probíhá symbolické kamenování Satana a každý poutník má rituálně obětovat zvíře, zpravidla se jedná o ovci nebo kozu. Pouť končí opět motlitbou v blízkosti Ka’by.

Mekku každoročně navštíví více než tři miliony poutníků z celého světa. Pouť se tak stala největším výročním shromážděním muslimů, které přináší věřícím možnost vzájemného setkávání, inspirace a utvrzování se ve víře. Hadždž může posloužit jako názorná ukázka univerzality islámu, bratrství a rovnosti mezi muslimy – věřící z celého světa, nejrůznějšího věku a mnoha povolání, se sejdou, aby oděni ve stejném prostém šatu stanuli v motlitbě. Rovni před tváří Boží vykonávají totožné rituály a musí dodržovat stejná ustanovení a zákazy. Je to připomínka velkého shromáždění v den posledního soudu, kdy také nebude záležet na pohlaví, barvě kůže, velikosti majetku či urozeném původu.

Mekka se v současnosti nachází na území Království Saúdské Arábie. Vykonat pouť smí výhradně muslim. Cizím státním příslušníkům jsou pro pouť do Mekky vydávána zastupitelskými úřady Saúdské Arábie zvláštní víza. Vstoupit do svatého okrsku v Mekce a jejím okolí, jako i do města Medína, je nemuslimům zakázáno.

Juraj Žáček (C) 2008

Praktické informace a odkazy

Informace a doporučení MZV ČR pro cesty do Saúdské Arábie