Historie svatojakubské cesty

Jedním ze středověkých reziduí vztahů česko-španělských je svatojakubská cesta. Její počátek se ztrácí ve 12. století, ve 13. už se zhmotňuje v nálezu mušle Pecten jacobeus v Mostě, a zejména v zakládání kostelů, zasvěcených tomuto apoštolovi univerzální katolické církve a současně španělskému národnímu světci.

Poutnická cesta ke svatému Jakubu Kompostelskému je nepochybně nejzávažnějším svědectvím trvalých styků mezi Iberským poloostrovem a českými zeměmi. Stačí jen připomenout vzdálenou dobu románskou, kdy se Praha, podobně jako mnohá jiná města v Čechách, napojila na středověkou svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela. Tento základní středověký poutnický motiv, který trvá až do 18. století a obnovuje se v dnešní době, není ovšem jediný.

Na rozdíl od ostatních typů cestování je zdrojů využitelných ke zkoumání cestování a poutnictví v českém středověku (pochopitelně ještě více i v novověku) mnoho, počínaje dokumenty – prameny právní a hospodářské povahy, pramenů lingvistického charakteru, mezi něž patří i patrocinia – zasvěcení kostelů. Ty jsou pro cestu ke sv. Jakubu na Iberský poloostrov určující. I když ne každý kostel jeho jména musel stát přímo na cestě do Santiaga, a některé jen připomínaly oblibu tohoto světce, přeci jen tvořily určitou síť, dokonce informační, neboť poutník se mohl ptát na cestu k dalšímu kostelu. A v rámci jednotlivých chrámů nebo kaplí to jsou pak zejména ikonografické a ikonologické složky uměleckých děl – oltářů, jednotlivých obrazů, plastik, iluminovaných rukopisů, knih ilustrovaných i neilustrovaných, grafik, ale i předmětů užitého umění, jako jsou paramenta, křtitelnice, zvony a další předměty, nesoucí obvykle zobrazení světce nebo jeho atributy. My tu nemůžeme využít všechny, ale vezmeme příklady prakticky z každého druhu. Celkový obraz svatojakubské cesty však musíme sestavovat z fragmentů legend, liturgie a kronikářských zápisů. Současně je nutno si uvědomit, že svatojakubský kult šířil druhotně i kult sv. Rocha, patrona proti moru, který ale svými atributy připomíná, že vlastně – podle legendy – zemřel na cestě do Santiaga. Tuto postavu necháme však pro jinou příležitost.